Informacje o projekcie

  • 18-01-2023

Informacje o projekcie

Nazwa projektu
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiechlicach”
 
Cel główny projektu
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Szprotawa poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.
 
Cele szczegółowe
1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną.
2. Redukcja emisji CO2 .
3. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej.
4. Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej.
 
Krótki opis projektu
Inwestycja będzie polegała na dociepleniu ścian i stropodachu, dociepleniu podłoży pod posadzki, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianie oświetlenia na energooszczędne LED, wymianie CO wraz z montażem pomp ciepła oraz zastosowaniem OZE, wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, modernizacji kotłowni i wymianie instalacji c.w.u. i c.c.w.u.
 
Zakres rzeczowy projektu
1. Przygotowanie projektu - studium wykonalności.
2. Realizacja rzeczowa inwestycji - roboty budowlano-montażowe.
3. Prowadzenie inwestycji: nadzór inwestorski – inspektor nadzoru i promocja projektu.
 
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.11.01.00-08-0006/22-00 zawartej w dniu 21.12.2022 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 11. „REACT-EU-wspiera lubuskie”, działanie 11.1. „Efektywność energetyczna – REACT-EU”
 
Całkowita wartość projektu: 7.657.954,34 zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 7.058.287,41 zł.
Dofinansowanie: 5.999.544,27 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 1.658.410,07 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2022 r.
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: luty 2023 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: wrzesień 2023 r.
Zakończenie finansowej realizacji projektu: grudzień 2023 r.
 
Planowane efekty
Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wiechlicach przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynku o 2.637.592,27 kWh/rok oraz oszczędności zużycia energii cieplnej o 8.299,50 GJ/rok. Wpłynie również na redukcję emisji gazów cieplarnianych o 787,50 ton równoważnika CO2/rok poprzez poprawę uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród. Zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynku oraz zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zakresie gospodarki energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.
 
W efekcie końcowym zoptymalizowana zostanie gospodarka energetyczna w budynku, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szprotawa. Ponadto docieplenie budynku pozwoli realizować zadania z zakresu wychowania szkolnego w znacznie lepszych warunkach. W okresie długofalowym nastąpi powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu
 
Wskaźniki produktu:
  • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.;
  • powierzchnia użytkowa budynku poddanego termomodernizacji – 3.455,77 m2;
  • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 8.299,50 GJ/rok;
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 33,88 MWh/rok;
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 787,05 tony równoważnika CO2/rok;
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 2.637.592,27 kWh/rok;
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 8.421,46 GJ/rok;
  • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –  0 etat.
 
Aktualizacja, 19.01.2024 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją