Gospodarka śmieciowa

 • 26-02-2016

Gospodarka śmieciowa

 
DRUKI DEKLARACJI
Każdy właściciel nieruchomości, zarządca wspólnoty czy też spółdzielni mieszkaniowej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Klienta lub pok. nr 11, 
 
PŁAĆ PODATEK W TERMINIE
Do 25. dnia każdego miesiąca trzeba płacić za odbiór śmieci. Warto pamiętać, że jest to rodzaj podatku lokalnego, dlatego nie są wystawiane faktury. Opłatę podaną w deklaracji należy uiszczać bez wezwania. W przeciwnym razie, trzeba będzie płacić odsetki i koszty upomnienia.
 
Stawki za odbiór odpadów od 1 stycznia 2023 r.
I. Na nieruchomościach prywatnych na terenie miasta Szprotawa oraz na terenach wiejskich Gminy Szprotawa, tj. Biernatów, Bobrowice, Borowina, Buczek, Cieciszów, Długie, Dziećmiarowice, Dzikowice, Henryków, Kartowice, Kopanie, Leszno Dolne, Leszno Górne, Nowa Kopernia, Pasterzowice, Polkowiczki, Rusinów, Siecieborzyce, Sieraków, Szprotawka, Wiechlice, Witków:
 • 36,00 zł na mieszkańca na miesiąc - prowadzenie segregacji jest obowiązkowe,
 • 72,00 zł na mieszkańca na miesiąc - stawka opłaty podwyższonej, naliczana przez burmistrza w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
 • 34,50 zł na mieszkańca na miesiąc – w przypadku deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 
II. Na nieruchomościach na terenie miasta Szprotawa oraz na terenach wiejskich Gminy Szprotawa, tj. na terenie miejscowości: Biernatów, Bobrowice, Borowina, Buczek, Cieciszów, Długie, Dziećmiarowice, Dzikowice, Henryków, Kartowice, Kopanie, Leszno Dolne, Leszno Górne, Nowa Kopernia, Pasterzowice, Polkowiczki, Rusinów, Siecieborzyce, Sieraków, Szprotawka, Wiechlice, Witków, na których znajduje się domek letniskowy lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – od domku letniskowego:
 • 206,00 zł - ryczałt za rok - prowadzenie segregacji jest obowiązkowe,
 • 412,00 zł - ryczałt za rok - stawka opłaty podwyższonej, naliczana przez burmistrza w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 
Sposoby wpłaty
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie w godzinach otwarcia, tj. w poniedziałek, w godzinach 8.30 - 14.30, od wtorku do piątku, w godzinach 7.30 - 13.30,
 • na konto bankowe Gminy Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, indywidualne dla każdej nieruchomości wskazany w blankiecie wpłat.
Należy podawać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby, w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub skrót OZGOK, adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
Uwaga, niedokonanie wpłaty w terminie skutkować będzie dodatkowymi kosztami za upomnienie i odsetkami naliczanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Częstotliwość odbierania śmieci 
Odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością:
 • 4 razy w miesiącu na terenie miejskim,
 • 2 razy w miesiącu na terenie wiejskim,
 • ilość wywozów nie ma wpływu na stawkę opłaty,
 • wysegregowane odpady typu: szkło, plastik ,papier, opakowania wielomateriałowe, wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą odbierane według harmonogramu w cyklu co najmniej kwartalnym lub poprzez nieodpłatne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonym na terenie miasta,
 • do punktu selektywnej zbiórki będzie można nieodpłatnie dostarczać również: zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, metal,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie do wykonawcy za odpłatnością na rzecz tego podmiotu.
 
Prosimy wszystkich mieszkańców o wystawianie odpadów zmieszanych i wysegregowanych w workach i w pojemnikach przed posesję. Odpady należy wystawiać rano w wyznaczonych dniach ponieważ odbiór następuje od godz. 6.00 do godz. 15.00. Pracownicy firmy nie będą wchodzić na posesje.

Działania takie znacznie usprawnią odbiór tych odpadów.
 
HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI W 2024 r.
 
Odpady komunalne (zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ) są odbierane przez Firmę Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. z Poznania (siedziba: przy ul. Kochanowskiego 2, 67 – 300 Szprotawa) i wywożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych należącej do firmy SITA ZACHÓD Sp. z o.o. z Wrocławia, znajdującej się w obrębie wsi Kartowice. 
Firma Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. do 1 lipca 2013 r. zawierała umowy z właścicielami nieruchomości i odbierała odpady z terenu ich nieruchomości. Właściciele nieruchomości za usługę płacili firmie. Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z nowym systemem wprowadzonym zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Burmistrza Szprotawy, po uprzednim wyliczeniu opłaty za odbiór odpadów, według stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie. Na podstawie zawartej z Gminą umowy firma Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. odbiera odpady zmieszane i wysegregowane komunalne ze wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa. Z opłat wnoszonych do Urzędu przez właścicieli nieruchomości płacone są faktury firmie wywozowej za wykonaną usługę. Na terenie gminy Szprotawa powstaje miesięcznie średnio ok. 600 Mg odpadów komunalnych - każdy z nas produkuje wszystkich odpadów komunalnych ok. 30 kg miesięcznie. Wszystkie odpady muszą być zagospodarowane tak aby nie powstawały już dzikie wysypiska odpadów a odzysk odpadów wysegregowanych był coraz większy.

Z dniem 1 lipca 2013 r. zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej celem jest przede wszystkim poprawa stanu otaczającego nas środowiska. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów, szkło, metal, papier i plastik będą mogły być powtórnie wykorzystane. Zdecydowana większość (ok. 80%) mieszkańców naszej gminy deklaruje chęć segregacji śmieci. Poniżej zamieszczamy wszelkie informacje związane z nowymi obowiązkami.
 
Zasady segregacji śmieci
 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników. 
PAPIER
wrzucamy:
 • gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • papierowe torby i worki,
 • papier szkolny, biurowy,
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
nie wrzucamy:
 • kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
 • tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach),
 • kalki; papier termiczny i faksowy, tapety,
 • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy). 
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.  
 
PLASTIK
wrzucamy:
 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 • plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych,
nie wrzucamy:
 • butelki po olejach spożywczych i samochodowych,
 • opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
 • styropian, guma,
 • butelki z jakąkolwiek zawartością,
 • puszki po farbach czy baterie,
 • opakowania po aerozolach, lekach,
 • opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD.  
SZKŁO
wrzucamy:
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.
nie wrzucamy:
 • porcelana i ceramika, doniczki,
 • żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory,
 • szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne,
 • fajans, ekrany i lampy telewizyjne,
 • lustra, szyby samochodowe. 
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości. Nie potrzeba dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt.  
 
Segregujemy również: 
LEKI
(można oddać bezpłatnie w aptakach: Apteka RUMIANEK, ul. Andersa 13 Apteka PLANTA, ul. Odrodzenia 32)  
wrzucamy:
 • butelki i słoiczki szklane z syropami,
 • tabletki,
 • saszetki z lekami
nie wrzucamy:
 • wszelkiego rodzaju innych odpadów, 
BATERIE
(w szkołach i w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych)
wrzucamy:
 • wszelkiego rodzaju baterie,
nie wrzucamy:
 • wszelkiego rodzaju innych odpadów,
METAL
(w punktach skupu złomu i w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych) 
 
BIOODPADY
 • kompostowniki w ogrodach,
 • w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych- tylko gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nie zadeklarował, że kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym).
wrzucamy:
 • obierki, skoszoną trawę,
 • liście, gałęzie, skorupki jaj, resztki po owocach i warzywach
nie wrzucamy:
 • wszelkiego rodzaju innych odpadów,
PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW - PSZOK  
Na terenie gminy od 1 lipca 2013 r. funkcjonują 2 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzone przez firmę Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 2, 67 – 300 Szprotawa.
Punkty znajdują się przy:  
- ul. Kochanowskiego 2 w Szprotawie
- ul. Przemysłowa w Wiechlicach (hangar)
  
Godziny pracy punktów:  
 • Poniedziałek 7:00 – 15:00
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 17:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00
 • Sobota 10:00 – 13:00
 
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • przeterminowane chemikalia;
 • odzież i tekstylia;
 • przeterminowane leki;
 • gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
Odpady na PSZOK można przywieść swoim transportem. W przypadku braku transportu firma Zakłady Usługowe Zachód Sp.  z o.o. świadczy taka usługę lecz dodatkowo płatną. Ceny należy ustalać indywidualnie pod nr tel. 68 376 2742.
 
W 2023 r. gmina osiągnęła poziom:
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – do składowania przekazano 0 % (zgodnie z ustawą).
W 2023 r. gmina nie osiągnęła:
 • 35% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy, wyniósł on tylko 20 %.
 
W 2022 r. gmina osiągnęła poziom:
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – do składowania przekazano 0 % (zgodnie z ustawą).
W 2022 r. gmina nie osiągnęła:
 • 25% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy, wyniósł on tylko 17 %.
 
W 2021 r. gmina nie osiągnęła wagowo 20% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu gminy, wyniósł on tylko 15 %.
 
W 2021 r. gmina osiągnęła poziomy:
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – do składowania przekazano - 0 % (zgodnie z ustawą).
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 69% (zgodnie z ustawą).
W 2020 r. gmina nie osiągnęła 50% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu gminy, wyniósł on tylko 35%.
 
W 2020 r. gmina osiągnęła poziomy:
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – do składowania przekazano - 0 % ( ustawowo wymagany dopiero po 2020 roku ).
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 76% ( ustawowo wymagany dopiero po 2020 roku ).
 
W 2019 r. gmina nie osiągnęła 40% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy, wyniósł on tylko 29 %.
 
W 2019 r. gmina osiągnęła poziomy:
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – do składowania przekazano - 0 % (ustawowo wymagany dopiero po 2020 roku).
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 73% (ustawowo wymagany dopiero po 2020 roku).
Dzięki prowadzonej wspólnie segregacji odpadów, gmina osiągnęła w 2018 r. wymagane przepisami prawa poziomy:
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 38%,
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0 % (ustawowo wymagany dopiero po 2020 roku).
W 2017 r. poziomy te wynosiły:
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 33,5 %,
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0 % (ustawowo wymagany dopiero po 2020 roku).
W 2016 r. poziomy te wynosiły:
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 31 % (nie może być niższy niż 18 %),
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0 % (dopuszczalny max. 45 %).
W 2015 r. poziomy te wynosiły:
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 37% (nie może być niższy niż 16 %).
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 33 % (dopuszczalny max. 50 %). 
W 2014 r. poziomy te wynosiły:
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 35% (nie może być niższy niż 14 %).
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 45 % (dopuszczalny max. 50 %). 
W 2013 r. poziomy te wynosiły:
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 33% (nie może być niższy niż 12 %)
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 42,8 % (dopuszczalny max.50 %). 
W 2012 r. poziomy te wynosiły:
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminu Gminy – 22,3% (nie może być niższy niż 10 %).
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 40,5 % (dopuszczalny max.75 %). 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją