Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
Remont elewacji wieży zachodniej Ratusza Miejskiego w Szprotawie
 
Krótki opis projektu:
Inwestycja obejmuje remont elewacji wieży zachodniej Ratusza Miejskiego w Szprotawie. W ramach zakresu rzeczowego przeprowadzone zostaną badania konserwatorskie i  architektoniczne, prace ogólnobudowlane polegające m.in. na montażu rusztowań, usunięciu osłabionych partii tynków, czyszczeniu muru wraz z wymianą uszkodzonych elementów, przygotowaniu podłoża pod tynk, tynkowaniu, pracach malarskich oraz prace konserwatorsko-restauratorskie tarasu wieży zegarowej, muru balustrady oraz detali architektonicznych (np. gzymsy, płyty cokołowe). Zadanie wykonane zostanie zgodnie z posiadanym i zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Ratusz w Szprotawie jest niezwykle cennym pomnikiem architektury barokowej, wpisanym 27.03.1961 r. do rejestru zabytków pod poz. 233. Zabytkowy, trzykondygnacyjny budynek jest jednym z niejednorodnych i cennych zabytków użyteczności publicznej woj. lubuskiego. Położony jest on w centrum miasta i stanowi siedzibę władz miejskich. Jest budowlą murowaną tynkowaną, zbudowaną w XIV w., rozbudowaną i podwyższoną w II poł. XVI w. z reliktami murów gotyckich i renesansowych. Przebudowany został w stylu późnobarokowym w latach 1730 -1732, następnie rozbudowany w stylu neoklasycystycznym w 1819 r. i 1864 r. Jest to obiekt czteroskrzydłowy z wewnętrznym dziedzińcem i dwiema wysokimi wieżami. Unikatowość tego historycznego obiektu zobowiązuje do podtrzymywania jego dawnej świetności i podejmowania działań zarówno zapobiegających dewastacji jak i sprzyjających zachowaniu i utrwalaniu każdego detalu tak cennego zabytku. Ogólny stan zachowania zabytku można uznać za zadawalający, jednakże wieża zachodnia jest w złym stanie technicznym. Pokrywają ją wtórne, cementowe, miejscami silnie zdegradowane zaprawy, które maskują pierwotny sposób wykończenia gmachu i przyczyniają się do destrukcji murów i historycznych tynków. Widoczne są spękania i zawilgocenia tynku i ścian poprzez przedostające się do poziomu piwnic wody opadowe. Występujące stale i okresowo zawilgocenia niektórych partii, w połączeniu z nieprawidłowo wykonanymi, wtórnymi tynkami cementowymi przyczyniają się do głębokiej destrukcji zabytku, co ma niekorzystny wpływ na jego chronione wartości. Głównym celem robót budowlanych, jest ochrona obiektu ratusza przed degradacją oraz zachowanie i utrwalenie jego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Dzięki temu okres zachowania zabytku wydłuży się w czasie, a jego wartość historyczna będzie mogła być przekazywana i zakorzeniania następnym pokoleniom jako świadectwo historii miasta Szprotawy. W dłuższym horyzoncie czasowym realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania obiektu pod względem kulturalno–turystycznym i wpłynie pozytywnie na promocję obiektu na płaszczyźnie kulturowej.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. 
  • Przewidywana wartość inwestycji: 256.000,00 zł
  • Dofinansowanie: 250.000,00 zł
  • Wkład własny – 6.000,00 zł
  • Przewidywany termin zakończenia: 30.06.2025 r.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON