Informacje o projekcie

Informacje o projekcie


 
Nazwa zadania
"Rozbudowa części ul. Żagańskiej, ul. Sobieskiego, ul. Niepodległości wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Sobieskiego i Żagańskiej ( km 0+890 – km 2+125)"
 
Cel zadania
Stworzenie nowoczesnej kompleksowej i spójnej sieci infrastruktury komunikacyjno-transportowej w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych oraz wyrównania potencjału gospodarczego miasta Szprotawy.
 
Krótki opis zadania
Inwestycja jest częścią dużego 6 letniego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podzielonego na 6 odrębnych etapów. Zakres projektu dotyczy etapu IV i polega na zaprojektowaniu i rozbudowie części istniejącej drogi gminnej Nr 103573 F w Szprotawie o długości 1.235 m i szerokości 6 m, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje on wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych tj. rozbudowę części ul. Żagańskiej, Sobieskiego i Niepodległości, skrzyżowania ul. Żagańskiej i Sobieskiego oraz pozostałych istniejących skrzyżowań z tymi drogami. W skład zakresu wchodzi również: budowa ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, publicznych i na drogi wewnętrzne, przebudowa i/lub budowa: chodników, zatok autobusowych z peronem, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, kanalizacji deszczowej, oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych. Ponadto przebudowa części jezdni, rozbiórka części istniejącej jezdni i budowa nowej jezdni po trasie istniejącej drogi, przebudowa i/lub odbudowa pozostałych elementów dróg i ulic, tj. poboczy, przepustów i rowów drogowych, istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych i gazowych.
 
Finansowanie zadania
Zadanie dofinansowane:
  1.  z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
  2. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 2/20/73/2019 zawartej w dniu  21.10.2019 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewodą Lubuskim.
Całkowita szacunkowa wartość zadania: 11.026.697,71 zł brutto.
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.560.000,00 zł.
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.749.100,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 2.717.597,71 zł.
 
Przewidywany termin zakończenia zadania
grudzień 2024 r.
 
Planowane efekty
Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy. W jej efekcie stworzona zostanie nowoczesna, kompleksowa, bezpieczna i spójna sieć komunikacyjno - transportowa, która przyczyni się do  podniesienia potencjału społeczno-gospodarczego gminy oraz jakości życia mieszkańców. Droga Nr 103573 F w Szprotawie jest najważniejszym i głównym  ciągiem komunikacyjnym miasta. Zapewnia dostępność transportową do: 7 urzędów, 4 zakładów opieki zdrowotnej, 5 instytucji edukacyjnych i 8 innych obiektów publicznych, 5 supermarketów, ok. 20 zakładów usługowych, terenów inwestycyjnych, transportu zbiorowego oraz kilkudziesięciu budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Posiada  ponadlokalne znaczenie dla rozwoju sieci dróg publicznych. Stanowi ona bezpośrednie połączenie z drogami gminnymi, powiatowymi i drogą krajową nr 12, od której odbija droga wojewódzka nr 297 ze zjazdem na autostradę A4 i A18. W wyniku realizacji inwestycji poprawie ulegną też warunki dla przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej, co przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia, atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności. Tym samym inwestycja złagodzi negatywne skutki pandemii COVID-19 w zakresie społeczno-gospodarczym.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON