Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Tytuł projektu:
„Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa -  VELO SPROTAVIA”.
 
Cel główny projektu:
Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Szprotawa.
 
Cele szczegółowe:
 1. Rozwój infrastruktury dla rowerzystów,
 2. Poprawa jakości i funkcjonowania oferty systemu transportowego  na terenie Gminy Szprotawa,
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych w Gminie Szprotawa.
Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej relacji Szprotawa-Kartowice-Witków-Siecieborzyce-Stypułów, która będzie pełniła funkcję korytarza transportowego, będącego alternatywą dla innych środków transportu. Projekt obejmuje następujące elementy robót:  dokumentacje projektową, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie i urządzenia obce, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, roboty mostowe, Miejsca Obsługi Rowerzystów i dworzec rowerowy. Główną grupą docelową są mieszkańcy Gminy Szprotawa, inwestorzy i przedsiębiorcy.
 
Zakres rzeczowy projektu:
 1. Prace przygotowawcze – dokumentacja techniczna,
 2. Studium wykonalności,
 3. Roboty budowlano-montażowe,
 4. Roboty dodatkowe
 5. Nadzór inwestorski – inspektor nadzoru,
 6. Działania informacyjno-promocyjne.
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.03.03.01-08-0001/22-00 zawartej w dniu 06.06.2022 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 3.3. „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”, poddziałanie 3.3.1 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
 
Całkowita wartość projektu: 11.834.304,21 zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 10.981.409,80  zł.
Dofinansowanie: 9.334.198,32 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 2.500.105,89 zł
 
Harmonogram realizacji projektu:
 1. Rozpoczęcie prac przygotowawczych: 07.02.2022 r.
 2. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: 14.10.2022
 3. Zakończenie rzeczowe: 20.12.2023 r.
 4. Zakończenie finansowe: 29.12.2023 r.
Planowane efekty:
Wybudowana w wyniku projektu ścieżka połączy się z istniejącą ścieżką rowerową relacji Stypułów-Kożuchów-Ciepielów-Nowa Sól-Otyń-Lipiny-Lubięcin-Konotop-Kolsko-Sławocin tworząc w efekcie zintegrowany system ścieżek rowerowych na terenie województwa lubuskiego. Mieszkańcy zyskają dostęp do infrastruktury bezemisyjnego transportu, o bardzo niskich kosztach użytkowania. Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców.
 
Wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu
 • długość wspartej infrastruktury rowerowej – 14,98 km,
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 30,87 tony równoważnika CO2/rok
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 EPC

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON