Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

I. Informacje ogólne
Jednym z trybów zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812, z 2021 r. poz. 2490) przez organ administracji publicznej, a więc i Burmistrza Szprotawy jest OGŁASZANIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT.
 
Ustawa określa ramy ogłoszenia, czyli m.in. rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji  zadania, termin składania ofert, czy tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 
Nie ma wymogów dotyczących częstotliwości ogłaszania konkursów. Burmistrz jako organ wykonawczy decyduje samodzielnie, ile konkursów i kiedy ma zamiar je ogłosić. Organizacje pozarządowe, które chcą pozyskać środki finansowe w ramach otwartych konkursów ofert powinny dodatkowo zapoznać się z Programem współpracy Gminy Szprotawa  z organizacjami pozarządowymi, uchwalanym na dany rok budżetowy. W Programie znajdują się m.in. informacje o zadaniach publicznych, które samorząd przewiduje zlecić w danym roku organizacjom pozarządowym oraz wysokości środków przewidzianych na realizację
 
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania publicznego, w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej z samorządem. Natomiast Burmistrz Szprotawy, porzez tę umowę zobowiązuje się do wsparcia lub powierzenia realizacji zadania gminnego, wraz z przekazaniem dotacji .
 
II. Przepisy wykonawcze i WZORY DO WYKORZYSTANIA (w word, z możliwością edycji)
 
W Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) znajdziecie Państwo wzory potrzebnych formularzy:
 
1. Zestaw 3 wzorów formularzy dedykowany otwartym konkursom ofert – formularze te dotyczą większości wniosków o dotacje składanych do samorządowych organów administracji publicznej:
 • WZÓR OFERTY realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • ramowy WZÓR UMOWY o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 • WZÓR SPRAWOZDANIA z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Zestaw 3 wzorów formularzy dotyczących tzw. regrantingu – ta procedura konkursowa, została wprowadzona w 2015 roku.
 • WZÓR OFERTY realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 • ramowy WZÓR UMOWY  o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
 • WZÓR SPRAWOZDANIA z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

WYKAZ OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT- 2023 r.

Wykaz otwartych konkursów ofert - 2022 r.

Wykaz otwartych konkursów ofert - 2021 r.

Wykaz otwartych konkursów ofert - 2020 r.

Wykaz otwartych konkursów ofert - 2019 r.

Wykaz otwartych konkursów ofert - 2018 r.

Wykaz otwartych konkursów ofert - 2017 r.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON