Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę

UDZIELANIE ULG I ZWOLNIEŃ W ZWIĄZKU Z SARS-CoV-2
Nr
procedury
 
Nazwa procedury
 
Opis
sprawy
Formularz
Wniosek
S090
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
S090 F03000
S090
Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy ubiegającego się o ulgę w postaci umorzenia/ rozłożenia na raty/ odroczenia terminu płatności
zaległości podatkowej/ raty podatku
załącznik do S090 pobierz
S091
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
S091 F03001
S091
Oświadczenie o sytuacji majątkowej wnioskodawcy ubiegającego się o ulgę w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
załącznik do S091 pobierz
S090
S091
Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie załącznik do S090 i S091 pobierz
S090
S091
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
załącznik do S090 i S091 pobierz
S092
Zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu COVID-19
S092
 
AKTY STANU CYWILNEGO
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
S024 Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza S024 F02400-W
S026 Wydawanie odpisów aktu urodzenia / małżeństwa i zgonu S026 F02600
S027 Zgłoszenie zgonu S027  
S028 Zgłoszenie urodzenia dziecka S028  
S065 Uznanie ojcostwa S065  
S066 Dokonanie zmiany imienia dziecka S066  
S067 Nadanie dziecku nazwiska męża matki S067  
S068 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC S068 F06800
S069 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej S069  
S070 Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego S070 F07000
S071 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą S071 F07100
S072 Sprostowanie aktu stanu cywilnego S072 F07200
S073 Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego S073
S074 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego S074  
S075 Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa S075  
S076 Zmiana imienia i nazwiska S076
S077 Medale za długoletnie pożycie małżeńskie S077 F07700-W
S089 Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym S089
 
SPRAWY WOJSKOWE
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
S081 Rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych S081
S082 Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny S082 F08200-W
S083 Uznanie za żołnierza samotnego S083
S084 Zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową S084 F08400-W
S085 Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. S085
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
S040 Wniosek CEDG-1 o wpis do eiwdencji działalności gospodarczej  S040 F04000-W
 
EWIDENCJA  LUDNOŚCI  I  DOWODY  OSOBISTE
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
S044 Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego S044  
S045 Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP S045 F04500
S046 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli RP S046 F04600
S047 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin S047  
S048 Zameldowanie cudzoziemca do 3 miesięcy i wymeldowanie S048  
S049 Zameldowanie na pobyt czasowytrwający ponad 3 miesiące cudzoziemców i obywateli UE S049 F04600
S050 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego S050 F05000
S051 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące S051 F05100
S052 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej S052  
S053 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej S053  
S054 Wyjazd za granicę na pobyt czasowy na ponad 6 miesięcy S054 FO05400
S055 Udostępnienie danych osobowych S055 F05500-W
S056 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL S056
S057 Ujęcie w stałym obwodzie głosowania S057
S058 Nadanie/zmiana numeru PESEL S058
S060 Zastrzeżenie numeru PESEL S060  
 
GOSPODARKA  MIESZKANIOWA
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
S001 Przyznanie dodatków mieszkaniowych (wniosek z załącznikami S001 F00100-W
S006 Przydziały lokali mieszkalnych   F00600-W
S017 Przyznanie dodatku energetycznego S017 F01700-W
 
GOSPODARKA  NIERUCHOMOŚCIAMI
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
S002 Nadanie numeracji nieruchomości S002 F00200
S004 Sprzedaż lokalu mieszkalnego S004 F00400
S005 Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki S005  
S007 Wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat S007
S008 Nabycie nieruchomości S008 F00800
S009 Sprzedaż garażu lub lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy S009
S010 Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej S010 F01000
S011 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności S011
S012 Wydanie zaświadczenia o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego S012
S013 Ustalenie warunków zabudowy S013 F01300
S014 Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa S014 F01400
S015 Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa S015 F01500
S016 Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu S016 F01600
 
INFRASTRUKTURA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
S003 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  
F00300
S025 Wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa S025
S063 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  
S087 Usuwanie azbestu   F08700
S088 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości S088
 
PODATKI  I  OPŁATY  LOKALNE
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
       
S019 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   F01900
S020 Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach S020 F02000
S021 Wymierzanie podatku od środków transportowych S021
S022
Wymierzanie podatku od nieruchomości
Wymierzanie podatku rolnego
Wymierzanie podatku leśnego
S022
 
S064 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego S064 F06400
 
SPRAWY RÓŻNE
Nr procedury Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz
Wniosek
S032 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego S032 F03200
S033 Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym S033  
S035 Wydanie zaświadczenia do wykupu lub dzierżawy ziemi S035  
 
ZEZWOLENIA I LICENCJE
Nr sprawy Nazwa procedury Opis sprawy
Formularz,
Wniosek
S029 Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną S029 F02900
S031 Wydanie zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego S031 F03100
S036 Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką S036 F03600
S037 Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym S037 F03700
S038 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych S038 F03800
S039 Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych S039 F03900
S078 Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych, specjalnych w transporcie drogowym S078 F07800
S080 Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej S080
S086 Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych F08600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON